Management

1

Иван Михайлов

Председател на Борда на директорите

Visteon Electronics Bulgaria EOOD

Любомир Станиславов

Изпълнителен директор и член на Борда на директорите

Automotive Cluster Bulgaria

lubo.stanislavov@automotive.bg

milen raikov

Милен Райков

Член на борда на директорите

EY (Ernst & Young) Bulgaria EOOD

Пламен Митев

Член на борда на директорите

Balkan Star Automotive EOOD

savina_konstantinova

Савина Константинова

Член на борда на директорите

Industrial Commerce EOOD

Stefan-Ivanov-Festo

Стефан Иванов

Член на борда на директорите

FESTO EOOD

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.