Management

 

1

Иван Михайлов

Председател на борда

Visteon Electronics Bulgaria EOOD

Любомир Станиславов

CEO и член на Борда

Auto Park Bulgaria JSK

lubo.stanislavov@automotive.bg

Rosen Plevneliev

Росен Плевнелиев

Член на Борда

Президент на Република България (2012-2017)

Giuseppe Vona

Джузепе Вона

Член на Борда

Magna Powertrain Plovdiv EOOD

milen raikov

Милен Райков

Член на Борда

EY (Ernst & Young) Bulgaria EOOD

Пламен Митев

Член на Борда

Vienna Real Estate EAD

Sylvain Collot

Силвен Коло

Член на Борда

Melexis Bulgaria EOOD

Stefan-Ivanov-Festo

Стефан Иванов

Член на Борда

Festo EOOD

Tommy Ver Elst

Томи Вер Елст

Член на Борда

Sensata Technologies Bulgaria EOOD

 

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.