Контакт

Аутомотив Клъстер България

София Тех Парк, сграда Инкубатор, бул. Цариградско шосе №111Б, ет. 3, офис 3.06, София 1784, България

Тел./Факс: +359 877 444 768

Ел. поща: office@automotive.bg

Уебстраница: www.automotive.bg

 

Мениджър Проекти и събития:

Миглена Митева

Тел: 0896 901 001

Ел. поща: miglena.miteva@automotive.bg

 

 

CEO & Член на борда:

арх. Любомир Станиславов

Тел: +359 894 915 555

Ел. поща: lubo.stanislavov@automotive.bg

 

Мениджър комуникации:

Иван Войков

Тел: 0877 444 532

Ел. поща: ivan.voykov@automotive.bg

 

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.