Контакт

Аутомотив Клъстер България

София Тех Парк, сграда Инкубатор, бул. Цариградско шосе №111Б,

ет. 3, офис 3.06, София 1784, България

Тел./Факс: +359 877 444 768

Ел. поща: office@automotive.bg

Уебстраница: www.automotive.bg

 

CEO & Член на борда:

арх. Любомир Станиславов

Тел: +359 894 915 555

Ел. поща: lubo.stanislavov@automotive.bg

 

Проекти и събития:

Tel. +359 877 444 539

E-mail: events@automotive.bg

E-mail: PR@Automotive.bg

 

Администрация:

Tel. +359 87 744 4532

E-mail: maria.mircheva@automotive.bg

 

Офис:

Tel. +359 877 444 768

E-mail: office@automotive.bg

 

 

 

 

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.