HR Group

The HR Group Initiative has been started in July 2013. The objective is to bring together the HR Managers of ACB members in order to establish good cooperation, enhance competitiveness through common challenges and best practice transfer.

The common challenges that were identified led to several initiatives which the ACB team has started:

  • Recruitment Day
  • Plant Visits
  • HR web based platform

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.