H
B
F
A
C
S
T
P
D
Q
U
G
N
E
M
R
OTHER
J
Z
L
I
W
O
V
X
K
Y