HR Conference

International HR Conference

Best HR Practices presented by international automotive companies and technology leaders

Hilton Hotel Sofia, 30 September – 1 October 2014

 

Moderators:

Ms. Nevena Kovacheva, Senior Tax Manager, Human Capital Leader for Bulgaria, Macedonia and Albania, EY Bulgaria

Ms. Dimitrina Ivancheva, Manager, Management Consulting, Executive Search and Selection Bulgaria, Albania, Kosovo, Macedonia, KPMG in Bulgaria

 

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.