Partners

Electric Vehicles Industrial Cluster
www.emic-bg.org
ACB is a member of the Association of Business Clusters
www.abclusters.org

 

 

Serbian Automotive Cluster
www.acserbia.org.rs

BEST Sofia
www.bestsofia.org
AMZ Sachsen
www.amz-sachsen.de

TLL Media Ltd.

ER

www.tllmedia.bg

FMEAplus Akademie GmbH

Logo selbst 50pz

www.fmeaplus.de/en/start/

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.