Партньори

Electric Vehicles Industrial Cluster

www.emic-bg.org

ACB is a member of the Association of Business Clusters

www.abclusters.org

 

Serbian Automotive Cluster

www.acserbia.org.rs

BEST Sofia

www.bestsofia.org

AMZ Sachsen

www.amz-sachsen.de

TLL Media Ltd.

ER

www.tllmedia.bg

FMEAplus Akademie GmbH

Logo selbst 50pz

www.fmeaplus.de/en/start/

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.