Подпомагане и обслужване на инвеститори

Аутомотив Клъстер България може да Ви съдейства в следните области:

  • Проучване на инвестиционни дестинации
  • Избор / оценка на локации
  • Съдействие при създаване на бизнес организации посредством широка мрежа от квалифицирани технически експерти, адвокати или счетоводители
  • Достъп до администрация и държавни агенции
  • Избор на доставчици
  • Платформа за обучения в областта на технологиите, усвояване на специфични методи и умения
  • ЧР платформа (ЧР група) и финансова платформа (Финансова група). Това са работни групи за обмяна на опит на локално и международно ниво, включващи мениджъри и експерти в съответната област от компаниите членки на клъстера.
  • Гъвкава мрежата от контакти с всички европейски асоциации и клъстери в автомобилната индустрия, мехатрониката, ИТ, университети и технологични паркове
  • Заедно с националните и международните ни партньори можем да предоставим споделени услуги, аутсорсинг услуги, професионални услуги по управление на строителството или временен мениджмънт на малки компании и международни пазарни лидери.
  • Съдействие при кандидатстване за финансиране по програми на ЕС

 

 

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.