Събития

 3      2

На 21.06.2022 г. в 14.00 ч. в гр.София, София Тех Парк, бул. Цариградско шосе № 111Б, сграда „Инкубатор“, зала “The Vennue” Сдружение „АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД проведе информационен ден във връзка с успешното приключване изпълнението на проект BG16RFOP002-1.016-0009-C01 “РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е: 2 225 524.83 лв., от които 1 272 314.97 лв. европейско и 224 526.17 национално съфинансиране. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 67.26 % от общата стойност на проекта.

Проектните дейности са изпълнени в гр. Враца, гр. Самоков и гр. София и са свързани със съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит.

_______________________________________________________www.eufunds.bg_________________________________________
Проект  BG16RFOP002-1.016-0009-C01РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

3      2

Сдружение „АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ”  ЕООД организира информационен ден в 14.00 ч. на 21.06.2022 г. в гр.София, София Тех Парк, бул. Цариградско шосе № 111Б, сграда „Инкубатор“, зала “The Vennue” във връзка с успешното приключване изпълнението на проект BG16RFOP002-1.016-0009-C01″РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е: 2 225 524.83 лв., от които 1 272 314.97 лв. европейско и 224 526.17 национално съфинансиране. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 67.26 % от общата стойност на проекта.

Проектните дейности са изпълнени в гр. Враца, гр. Самоков и гр. София и са свързани със съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит.

Изпълнението на проекта способства за създаване на иновационна инфраструктура в подкрепа на АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, посредством изграждане на специфична мрежи от взаимосвързани ресурси за трансфер на технологии, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията в клъстера и други външни организации.

_______________________________________________________www.eufunds.bg________________________________________________
Проект  BG16RFOP002-1.016-0009-C01РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

 

3 2

На 01.07.2020 г. в 14.00 ч. в гр. София, София Тех Парк, бул. Цариградско шосе № 111Б, сграда Лаборатории, зала 125 Сдружение „АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД проведе информационен ден във връзка със сключения на 22.06.2020 г. Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0009-C01″РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е: 2 225 524.83 лв., от които 1 272 314.97 лв. европейско и 224 526.17 национално съфинансиране. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 67.26 % от общата стойност на проекта.

Проектът ще се реализира за 24 месеца.

Проектните дейности ще се изпълняват в гр. Враца, гр. Самоков и гр. София и са свързани със съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит.

_______________________________________________________www.eufunds.bg_________________________________________
Проект  BG16RFOP002-1.016-0009-C01РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

 

3    2

Сдружение „АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД организира информационен ден в 14.00 ч. на 01.07.2020 г. в гр. София, София Тех Парк, бул. Цариградско шосе № 111Б, сграда Лаборатории, зала 125 във връзка със сключения на 22.06.2020 г. Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0009-C01″РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е: 2 225 524.83 лв., от които 1 272 314.97 лв. европейско и 224 526.17 национално съфинансиране. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 67.26 % от общата стойност на проекта.

Проектът ще се реализира за 24 месеца.

Проектните дейности ще се изпълняват в гр. Враца, гр. Самоков и гр. София и са свързани със съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит.

Изпълнението на проекта ще способства за създаване на иновационна инфраструктура в подкрепа на АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, посредством изграждане на специфична мрежи от взаимосвързани ресурси за трансфер на технологии, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията в клъстера и други външни организации.

_______________________________________________________www.eufunds.bg_________________________________________
Проект  BG16RFOP002-1.016-0009-C01РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

 

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.