News

Обява за инвестиционно предложение – Пазарджик

Posted on January 2nd, 2024 in News

Обява за инвестиционно предложение – Пазарджик

Обява за инвестиционно предложение – Хераково

Posted on December 22nd, 2023 in News

Обява за инвестиционно предложение – Хераково

Обява за инвестиционно предложение – м. “Стубело”

Posted on December 19th, 2023 in News

Обява за инвестиционно предложение – м. “Стубело”

Обява за инвестиционно предложение – м. “Гаста круша”

Posted on December 19th, 2023 in News

Обява за инвестиционно предложение – м. “Гаста круша”

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.