News

Партньорите от EACN се срещнаха с Европейския Клъстерен Алианс

Posted on June 16th, 2020 in News

На 2 юни няколко члена на EACN се включиха в срещата „Анализ на прекъсванията в мобилността – автомобилна екосистема“, организирана от Европейския Клъстерен Алианс (ЕКА) с подкрепата на Европейската комисия… Read more

EACN: Набиране за експерти

Posted on June 11th, 2020 in News

Европейската автомобилна индустрия днес се изправя пред няколко предизвикателства, които принуждават компаниите, особено малките и средни предприятия, да подобряват и развиват производствените си процеси, за да си осигурят конкурентоспособност и.. Read more

Третото B2B събитие от проекта EACN се проведе в Белград

Posted on May 26th, 2020 in News

Третото обединяващо събитие по проекта EACN се състоя между 4 и 6 март 2020 в Белград, Сърбия, като фокусът бе върху „Виртуализацията на производствените процеси“. Събитието бе организирано от Сръбския.. Read more

Десет нови члена се присъединиха към EACN през 2019

Posted on May 26th, 2020 in News

Една от целите на проекта “EACN за обединени инвестиции в индустриална модернизация” е да подсили сътрудничеството на аутомотив клъстерите на европейско и международно ниво и да гарантира съществуването на Европейската.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.