Statutes

141112 Statutes ACB

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“

 

 

I           I. Статут, наименование, седалище, адрес и срок

 

§ 1 Статут

 

(1)            Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава и решението на учредителното събрание.

 

(2)            Сдружението осъществява дейността си, като защитава интересите на членовете си.

 

§ 2       § 2 Наименование на Сдружението

 

(1)               Наименованието на Сдружението е: Аутомотив Клъстер България.

 

(2)            На английски език наименованието се изписва: Automotive Cluster Bulgaria.

 

(3)            Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, както и данни за неговата регистрация, включително БУЛСТАТ, се посочват в документите от кореспонденцията на Сдружението.

 

§ 3       Седалище и адрес

 

Седалището и адреса на Сдружението са: София Тех Парк, ет.2, офис 2.07a, бул. Цариградско шосе №111Б, гр. София 1784, Република България

 

§ 4       Срок, Стопанска година

 

(1)               Сдружението възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжния съд по седалище на Сдружението. Сдружението не е ограничено със срок.

 

(2)               Стопанската година на Сдружението съвпада с календарната година. Първата стопанска година е непълна. Тя започва с вписването на Сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжния съд по седалище на Сдружението и приключва на 31.12. същата година.

 

 

II. Определяне на дейността, цели и средства за постигането им, предмет на допълнителна стопанска дейност, съответствие с правилата на конкуренцията

 

§ 5          Определяне на дейността

 

Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

 

§ 6 Цели на Сдружението

 

Сдружение „Аутомотив Клъстер България” се учредява със следните цели:

 

(i)        да подпомага доставчиците  и производителите от автомобилния сектор със седалище и заводи в България при изграждането и разработването на проекти, производствени, сервизни или дистрибуторски бази;

 

(ii)      да съдейства на чуждестранни доставчици  и производители от автомобилния сектор, желаещи да учредят клон в България;

 

(iii)     в дългосрочен план се цели изграждането на автомобилни заводи в България;

 

(iv)    да допринесе съществено за бъдещото развитие на българската промишленост;

 

(v)      да насърчава работата по проекти на членовете в областта на въвеждане на технологични обновления и иновации за намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността;

 

(vi)    да защитава интересите на членовете във всяко отношение;

 

(vii)   да разработва и прилага инициативи и мерки за създаването на благоприятни законодателни, финансови и данъчни условия за членовете. С това се цели обуславянето на инвестиционен климат, поощряващ отварянето на нови работни места;

 

(viii) да разработва и прилага мерки за създаването на благоприятна икономическа среда с цел повишаване конкурентоспособността на международния пазар;

 

(ix)    да поощрява пазарно поведение, основано на европейските правила по отношение на корпоративното управление /Corporate Governance/ и спазване на законовите разпоредби и фирмените стандарти на поведение /Compliance/;

 

(x)      да разработва и съдейства за изграждането на центрове за обучение и повишаване на квалификацията.

 

(xi)    да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и/или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания;

 

(xii)   стимулиране на иновационни дейности чрез съвместно използване на съоръжения,  взаимодействие и обмен на познания и опит,  ефективен принос за трансфера на знания, изграждането на мрежи, разпространяване на информация и сътрудничество между членовете на Сдружението.

 

§ 7  Средства за постигане на целите на Сдружението

 

За постигане на своите цели Сдружението осъществява следните  дейности:

 

 

(i)      иницииране изготвянето на закони, наредби и други нормативни актове за подобряване пазарните позиции на членовете в България;

 

 

(ii)    ползване и разширяване на ексклузивната мрежа на членовете, както и на ключовите лица в политиката и икономиката на България;

 

(iii)   обединяване интересите на членовете, за подобряване на позициите им както на българския, така и на международния пазар;

 

(iv)  изграждане и разширяване на международната мрежа в автомобилния сектор;

 

(v)    поощряване сътрудничеството и кооперирането с местното управление за устойчиво развитие на членовете;

 

(vi)  разработване на директиви за оптимизиране на спазването на законовите разпоредби и фирмените стандарти на поведение /Compliance/, както и на директиви, свързани с корпоративното управление /Corporate Governance/;

 

(vii) разработване на браншови проучвания и провеждане на сравнителни анализи на най-добрите практики за членовете в рамките на съответни проекти;

 

(viii)    насърчаване развитието на науката, техниката и иновациите в сферата на работа на членовете;

 

(ix)  ползване на общи възможности за реклама и представяне на продуктите и услугите на членовете на международните пазари, като напр. чрез разработване на интернет портал, организиране и провеждане на браншови срещи на всички нива на вземане на решения, провеждане на конференции/тематични конгреси, организиране и участие в национални и международни панаири и изложения;

 

(x)    привличане на нови членове;

 

(xi)  водене на разговори с автомобилни производители от всички сегменти (леки, товарни и специални автомобили) с цел изграждане на производствени мощности в България;

 

(xii) организиране и изпълняване на проекти с цел повишаване конкурентоспособността на членовете;

 

(xiii)        съдействие при кандидатстването по проекти за финансиране в рамките на програмите на ЕС или други организации;

 

(xiv)        разработване и изграждане на центрове за обучение и повишаване на квалификацията заедно с членовете и за членовете, като напр. учредяване и изграждане на център за двустепенно обучение в България – в средносрочен план в няколко града;

 

(xv)изпълняване на други задачи, инициирани от Общото събрание, Управителния съвет или от отделни членове.

 

§ 8  Предмет на допълнителна стопанска дейност

 

(1)               За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си и в рамките на разрешеното от закона, Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност, както и научно-изследователска и развойна дейност. Клъстерът се определя като иновационен Клъстер.

 

(2)               Приходите, събрани от Сдружението по реда на ал. 1 могат да бъдат използвани само за постигане на целите, посочени в § 6 от настоящия Устав.

 

§ 9 Съответствие с правилата на конкуренцията

 

(1)               Сдружението осъществява дейността си при стриктно спазване правилата на конкуренцията и предприема всички мерки да не допуска обмен на чувствителна търговска информация или координиране на пазарното поведение на своите членове в противоречие с тези правила.

 

(2)               Сдружението приема вътрешни процедури, които да гарантират спазването на правилата на конкуренцията при провеждане на събрания и обмен на информация между членовете на Сдружението.

 

III. Имущество и вноски

 

§ 10 Имущество на Сдружението

 

(1)                  Имуществото на Сдружението се формира от:

 

(i)      вноски на членовете;

(ii)    дарения и завещания;

(iii)   спонсорство;

(iv)  приходи от собствена допълнителна стопанска дейност, осъществявана с цел осигуряване самофинансирането на Сдружението и постигане на неговите цели.

 

(2)            Сдружението може да откаже приемането на дарения, завещания или спонсорство, ако са направени под неприемливи условия или условия, противоречащи на целите и разпоредбите, съдържащи се в настоящия Устав и нормативните актове на Република България.

 

(3)            Ако годишните приходи на Сдружението надхвърлят разходите му, разликата ще бъде използвана за разширяване дейността на Сдружението за постигане на записаните в Устава цели. Разликата не може да бъде разпределяна като печалба между членовете под формата на дивиденти или други подобни доходи.

 

(4)            Счетоводното отчитане на приходите и разходите на Сдружението се води в съответствие с българското законодателство.

 

§  11 Вноски

 

(1)               Всеки от членовете на Сдружението прави задължителни и доброволни вноски.

(2)            Задължителните вноски са:

(i)                      членски внос;

(ii)                    извънредни целеви вноски.

 

(3)            Всеки от членовете на Сдружението е длъжен да внесе и да плаща членски внос, както е определен от Общото събрание. Асоциираните членове дължат членски внос в размер на 50 % от вноските на редовните членове.

 

(4)            Университетите и други учебни заведения са освободени от заплащането на членски вноски.

 

(5)            Размерът на членския внос се определя на база на оборота на члена на Сдружението. Оборотът се изчислява въз основа на последния годишен счетоводен отчет на предприятието-член на Сдружението. Ако предприятието-член на Сдружението е част от международна или българска икономическа група, членският внос се определя според общия оборот на икономическата група, към която принадлежи.

 

(6)               Членският внос се изплаща по банков път.

 

(7)               По решение на Общото събрание на Сдружението, членовете са длъжни да правят извънредни целеви вноски в пари или друго имущество за постигане на цели, определени с Устава или в решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, вида, размера и начина на събиране на посочените целеви вноски.

 

(8)               Членовете на Сдружението могат да правят доброволни вноски по тяхно желание и със съгласие на Управителния съвет, взето с мнозинство от всички членове за финансиране на определени проекти.

 

IV. Органи и структура на управление на Сдружението

 

§ 12    Общо събрание

 

(1)               Общото събрание се състои от всички редовни членове на Сдружението.

 

(2)               Асоциираните членове могат да участват в заседанията на Общото събрание, но без право на глас.

 

(3)               Членовете на Сдружението се представляват в Общото събрание от законните им представители. Член на Сдружението може да бъде представляван и от лице, упълномощено да упражнява правата на члена в Общото събрание.

 

(4)               Компетентност на Общото събрание:

 

Общото Събрание има следните правомощия:

(i)      изменя и допълва Устава на Сдружението;

 

(ii)    приема други вътрешни актове на Сдружението;

 

(iii)   взема решение за преобразуване и прекратяване на  Сдружението;

 

(iv)  избира и освобождава членове на Управителния съвет;

 

(v)    освобождава от отговорност Управителния съвет;

 

(vi)  назначава и освобождава одитори;

 

(vii) одобрява годишния финансов отчет и одиторския доклад;

 

(viii)   назначава ликвидатори при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

 

(ix)  взема решения относно участие в други организации или съюзи;

 

(x)    приема основните цели и програми за дейността на Сдружението;

 

(xi)  приема бюджета на Сдружението;

 

(xii) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос, извънредни целеви вноски, както и други имуществени вноски;

 

(xiii)   приема отчета за дейността на Управителния съвет;

 

(xiv)   отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

 

(xv) взема решение за откриването и закриване на клонове;

 

(xvi)   взема решения по въпроси в неговата компетентност, определени съгласно  закона или Устава.

 

 

 

(5)             Провеждане на Общо събрание

 

(i)      Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно (редовно Общо събрание). Първото Общо събрание трябва да бъде проведено най-късно 6 (шест) месеца след учредяване на Сдружението. Принципно, редовното Общо събрание следва да се провежда ежегодно през месец ноември, като на него се гласува и бюджета за следващата година. В случай че до 31.12 не се приеме нов бюджет за следващата година, Управителният съвет продължава дейността си въз основа на бюджета от текущата година. Нови проекти, инвестиции или увеличаването на разходите са недопустими до гласуването на новия бюджет.

 

(ii)    Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет (извънредно Общо събрание).

 

(6)             Свикване на Общото събрание

 

(i)      Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от редовните членове на Сдружението.

 

 

(ii)    Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалище на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

 

 

 

(iii)   Свикването се извършва с писмена покана. Поканата може да бъде връчена по един от следните начини: на ръка срещу подпис, с препоръчано писмо с обратна разписка на всеки от членовете на Общото събрание,  по електронна поща или се обявява в Държавен вестник, Неофициален раздел, в най-малко 15 дни преди насрочената дата на заседанието на Общото събрание. Този срок не включва деня на поканата и датата на заседанието.

 

 

(iv)  Поканата съдържа дневния ред с въпросите, предложения за решения, дата, час и място за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива е свикано.

 

 

(7)               Право на сведение

 

Заявленията и документите, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на редовните и асоциираните членове на Сдружението, най-късно до датата на поканата за свикване на Общото събрание. Предложенията за въпроси за решаване от Общото събрание се правят пред Управителния съвет.

 

(8)             Списък на присъстващите

(i)      На заседанието на Общото събрание се изготвят списъци на присъстващите членове на събранието, респ. техните представители, като за редовните и асоциираните членове се водят отделни списъци. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъците се заверяват от секретаря на Общото събрание.

 

(ii)    За членовете, които се записват в списъка на редовните членове след „установяване на кворума”, се вписва часа и следващото подлежащо на гласуване решение.

 

 

 

(9)             Кворум

 

Общото събрание може да взема решения, ако са се явили повече от половината редовни членове или техни надлежни представители. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред, след което има право да взема решения и с по-малко от половината от редовните членове/представители.

 

(10)            Право на глас

 

(i)      Всеки редовен член на Сдружението има право на един глас.

 

(ii)    Член или негов представител няма право да участва във вземането на решения по въпроси, свързани с него или с представляваното от него лице.

 

(11)            Мнозинство

(i)      Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите редовни членове, освен ако Уставът или законът не изискват друго мнозинство.

 

(ii)    Решенията за изменение и допълнение на Устава на Сдружението, както и за преобразуване и прекратяване на  Сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите, респ. представените редовни членове.

 

(12)            Решения

 

(i)      Ако всички редовни членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, Общото събрание може да вземе решения и по въпроси, които не са били включени в поканата.

 

(ii)    Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

(13)         Протокол

(i)      За заседанието на Общото събрание се води протокол. Списъците на присъстващите се прилагат към протокола Заедно с документите по свикване на Общото събрание;

 

(ii)    Протоколът се подписва от председателя и секретаря на Общото събрание, както и от преброителите на гласовете.

 

§ 13    Управителен съвет

 

Управителният съвет е управителен орган на Сдружението.

 

(1)               Избор и мандат на Управителния съвет:

(i)   Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

 

(ii)  Управителният съвет се състои най-много от 7, но не по-малко от 3 члена.

 

(iii)Членове на Управителния съвет могат да бъдат членове на Сдружението или физически лица, посочени от юридически лица – членове на Сдружението. Последните осъществяват функциите си в Управителния съвет от свое име, а не в качеството си на представители на посочилите ги юридически лица – членове на Сдружението. Повече от половината от членовете на Управителния съвет са редовни членове на Сдружението.

 

(iv)                Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

 

(2)               Права и задължения на Управителния съвет

 

(i)        Управителният съвет управлява Сдружението с грижата на добър търговец.

 

(ii)      членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат назначени в Сдружението за служители.

 

(iii)     всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика заседание на Управителния съвет за обсъждане на отделни въпроси.

 

(iv)    Управителният съвет има задължение да опазва имуществото на Сдружението и да следи за надлежното разходване бюджета;

 

(v)      Управителният съвет носи отговорност за изпълнението на решенията на Общото събрание;

 

 

(vi)    Управителният съвет носи отговорност за спазване разпоредбите за водене на надлежно счетоводство.
(vii)   Управителният съвет сам изработва и приема правила за работата си и разпределя функциите между членовете си.

 

(3)               Правомощия на Управителния съвет

 

(i)        осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

 

 

(ii)      разпорежда се с имуществото, вкл. за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижимите имоти или движими вещи, както и за наемането на помещения или движими вещи на Сдружението при спазване изискванията на Устава.

 

 

(iii)     избира Председател, който да представлява Сдружението;

 

(iv)     избира заместник-председател и разпределя компетентността и задълженията на Управителния съвет между членовете си. Независимо от вътрешното разпределение на задълженията всички членове на Управителния съвет имат еднакви права и задължения;

 

(v)      взема решения за приемане или изключване на членове въз основа разпоредбите на Устава;

 

 

(vi)    подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността;

 

(vii)   подготвя и внася в Общото събрание годишен проект на бюджет/бюджет;

 

 

(viii) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това

 

 

(ix)    взема решения за организационно-управленската структура на Сдружението, за назначаването/освобождаването на оперативен „управител на клъстера” и други служители, за вътрешните процеси и правила и за изпълнението на оперативните дейности, особено по отношение на практическа дейност за постигане целите на Сдружението;

 

 

(x)      взема решения по въпроси, които по закон или съгласно Устава не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

 

 

(xi)    определя мястото и начина на провеждане (лична среща, видеоконференция и т.н.) на заседанието на Управителния съвет;

 

(4)               Кворум и мнозинство

 

(i)        Решенията на Управителния съвет могат да се вземат при лично присъствие в рамките на заседание на Управителния съвет, както и чрез участие във видеоконференция или по телефон;

 

(ii)      Председателят или заместник-председателят отправя най-малко 2 седмици преди заседанието покана до членовете, в която посочва дневен ред на заседанието. Поканата се връчва на ръка, с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронна поща на всеки от членовете на Управителния съвет. Този срок не включва  деня на поканата и датата на провеждане на заседанието. Провеждането на спешни заседания (дори по телефон) е допустимо, само ако всички членове на Управителния съвет са съгласни с този начин на провеждане;

 

(iii)     Управителният съвет взема решения, ако в него участва повече от половината от членовете му или техни представители, както и председателя/неговия заместник;

 

(iv)    Решенията се вземат с обикновено мнозинство, доколкото настоящият Устав не предвижда друго. В случаите на равен брой гласове, решението се взема от председателя/неговия заместник;

 

(v)      Член на Управителния съвет може да се представлява от друг член на Управителния съвет или от упълномощен представител. Член от Управителния съвет има правото да представлява само един друг член на Управителния съвет;

 

(vi)    За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол. В протокола се записват: участниците, решенията, формалностите относно свикването и провеждането на заседанието, дневния ред, резултатите от гласуването по точките от дневния ред;

 

(vii)   За вземането на следните решения е необходимо обикновено мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет:

 

·           Назначаване на лице, което да извърши ликвидацията на Сдружението;

 

·           разпореждане с имущество на Сдружението;

 

·           определяне реда и организиране извършването на дейността на Сдружението;

 

(viii) За вземането на следните решения е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Управителния съвет:

 

·           предприемане на дейности, които не са били включени в дневния ред на заседанието, но по преценка на Управителния съвет са в интерес на Сдружението;

 

 

·           приемане/освобождаване на членове на Сдружението;

 

·           съществени организационни промени, вкл. промени в разпределянето на задълженията между членовете на Управителния съвет;

 

·           встъпване или прекратяване на дългосрочни сътрудничества, учредяване на клонове след предварително одобрение от Общото събрание.

 

(5)               Отговорност на членовете на Управителния съвет

 

(i)        Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание.

 

(6)               Председател на Управителния съвет

 

Председателят има следните правомощия и извършва по специално следните дейности:

 

(i)        ръководи заседанията на Управителния съвет;

 

(ii)      ръководи заседанията на Общото събрание;

 

(iii)     представлява Сдружението пред всички трети лица;

 

(iv)    упълномощава писмено други членове от Управителния съвет или трети лица за извършване на конкретни действия;

 

 

(v)      контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет, и в особена степен следи за изпълнение на проектите на Сдружението;

 

(vi)    контролира изпълнението на бюджета;

 

При невъзможност да изпълнява задълженията си Председателят се замества от заместник-председателя.

 

(7)          Заместник-председателят на Управителния съвет има следните правомощия:

 

(i)           представлява Сдружението пред трети лица и подпомага Председателя в оперативното ръководство на поставените задачи и цели на Сдружението;
(ii)          Заместник-председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, организира, ръководи и контролира текущата дейност на сдружението, съхранява и води документацията на сдружението, назначава и освобождава персонала, представлява сдружението и може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

 

V.Членство

 

§ 14    Вид членство

 

Членовете на Сдружението биват редовни и асоциирани:

 

(1)               Редовни членове:

(i)   Всички учредители са редовни членове по право, независимо от правната им форма, размера на предприятието или бранша, към който принадлежат;

 

(ii)  Редовни членове са и предприятия със седалище в България или в чужбина, които се занимават с производство,  промишленост или търговия, подкрепящи целите на Сдружението, когато в икономическата група на предприятието са заети над 100 служители, и които членове са приети от Управителния съвет по предвидения в настоящия Устав ред.

 

(2)               Асоциирани членове:

 

(i)   Предприятия със седалище в България или в чужбина, които се занимават с производство, промишленост или търговия, подкрепящи целите на Сдружението и когато в икономическата група на предприятието са заети по-малко от 100 служители;

 

(ii)  предприятия, предоставящи услуги като напр. застрахователни дружества, банкови институции, дружества в областта на услугите, одитор, данъчни консултанти, адвокати и адвокатски дружества;

 

(iii)физически лица;

 

(iv)           еднолични търговци и лица, упражняващи свободна професия;

 

(v) Университети и други учебни заведения;

 

(vi)           сдружения с нестопанска цел.

 

§ 15    Придобиване, изключване и прекратяване на членство

 

(1)               Посочените в § 14 физически и юридически лица могат да станат членове на Сдружението при изпълнение на следните условия:

 

(i)        подаване на заявление в свободна форма за приемане, в което се посочва причината за кандидатстване за член;

 

(ii)      подписване на декларация-съгласие за спазване Устава на Сдружението и приемане на произтичащите от това задължения;

 

(iii)     заплащане на съответния членски внос;

 

(2)               Новите членове се приемат с решение на Управителния съвет (вж. § 13, (3);

 

(3)               Управителният съвет може да вземе решение за изключване на членове, ако действат против интересите на Сдружението, в противоречие с  Устава, в противоречие с интересите на член на Сдружението или чрез действията си уронват авторитета и доброто име на Сдружението и неговите членове. Това се установява от Управителния съвет, като по своя преценка може да назначи адвокат за изясняване на случая. Член на Сдружението може да бъде изключен, ако е в забава с плащането на дължимия членски внос с повече от 2 месеца и въпреки отправената към него писмена покана за заплащане на дължимия членски внос, той не го погаси в рамките на 30 дни.

 

(4)               Член на Сдружението има право да прекрати членството си с писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет най-малко 6 месеца преди края на календарната година. Членството се счита за прекратено към края на календарната година.

(5)               Членството се прекратява автоматично в следните случаи:

 

(i) За физически лица:

При обявяване на физическото лице в несъстоятелност, смърт или изключване

(ii)   За юридически лица:

При обявяване на лицето в несъстоятелност, заличаване на дружеството от търговския регистър, прекратяване или изключване.

 

 

§ 16    Права и задължения на членовете

 

(1)               Всеки редовен член на Сдружението има право:

 

(i)да участва във всички дейности на Сдружението;

 

(ii) да участва в работата на Общото събрание и да гласува при вземане на решения;

 

(iii)  да участва в управлението като избира и бъде избиран в органите на управление;

 

(iv)  осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;

 

(v) да бъде информиран за дейността на Сдружението

 

 

(2)               Всеки асоцииран член има право:

 

 

(i)     да участва във всички дейности на Сдружението;

 

(ii)   да участва в работата на Общото събрание със съвещателен глас;

 

 

(iii)   да участва в управлението като бъде избиран в органите на управление;

 

(iv)  да бъде информиран за дейността на Сдружението;

 

(3)               Всеки член на Сдружението е длъжен:

 

(i)   да съдейства за постигане целите на Сдружението;

 

(ii) да заплаща ежегодно членския си внос най-късно 30 дни преди началото на календарната година. В годината на приемане членският внос се изчислява на месечна основа и се дължи за съответната календарна година непосредствено след приемането. За учредителите членският внос за годината на учредяване се определя пропорционално като 50% се заплащат след провеждане на учредителното събрание и 50% – незабавно след вписването на Сдружението;

 

 

(iii)   да се придържа към европейските стандарти на поведение /Compliance/, както и правилата, свързани с корпоративното управление /Corporate Governance/;

 

(iv)  да не използва членството си по какъвто и да е начин за постигане на цели, противоречащи на Устава и нормативните актове;

 

(v) да пази доброто име и авторитета на Сдружението и да съдейства за издигане на авторитета и ролята на Сдружението.

 

(vi)  да спазва Устава на Сдружението  и да съдейства за постигане на целите му.

 

VI.       Ликвидация

 

(1)               Сдружението се прекратява:

 

(i)   по решение на Общото събрание;

 

 

(ii)  с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

 

 

(2)               При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението в друга правна форма и продължаването му. Ликвидацията се извършва от определен от Общото събрание ликвидатор. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по начин определен от Общото събрание.

 

VII.      Общи разпоредби

 

(1)               Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

 

(2)               Членовете на Сдружението не отговарят за неговите задължения.

 

(3)               Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски, както и за вноските (хонорари, материални разходи) за услуги за Сдружението, за които е поет ангажимент чрез договорено участие по проекти;

 

(4)               Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

(5)               Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

(6)               В случай, че отделни или няколко условия от настоящия Устав станат или са невалидни, то това не засяга валидността на останалите условия. Редовните членове на Сдружението са задължени в такива случаи да съдействат за разработването на условия, възможно най-близки до действителната обща воля на членовете в Сдружението при приемане на невалидното условие. Същото важи и при пропуски.

 

(7)               Разходите по настоящия Устав и неговото прилагане се поемат от учредителите. Общото събрание определя размера на обезщетението за учредителите за възникналите за тях учредителни разноски. Изплащането на тези учредителни разноски може да се изисква само, ако с това не се застрашава съществуването на Сдружението. Решението за това се взема от Управителния съвет.

 

(8)               Настоящият Устав беше единодушно приет от учредителите и подписан правнообвързващо в рамките на учредителното събрание на Сдружението на 10.07.2012 г. и изменен на Общо събрание от 17.10.2012 г., изменен на Общо събрание от 12.11.2014 г., изменен на Общо събрание от 23.11.2016 г.

 

 

 

 

 

Secretary/Секретар

 

 

 

 

 

___________________________

 

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.