ЧР група

Инициативата ЧР група стартира през юли 2013 г. Целта е провеждане на периодични срещи между ЧР мениджърите на членовете на АКБ за установяване на добро сътрудничество, повишаване на конкурентоспособността чрез общи предизвикателства и трансфер на добри практики.

Общите предизвикателства, които идентифицирахме, доведоха до няколко инициативи, а именно:

  • Дни на кариерата;
  • Посещения на заводи;
  • Уеб базирана платформа за ЧР.

 

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.