ЧР група

Инициативата ЧР група стартира през юли 2013 г. Целта е провеждане на периодични срещи между ЧР мениджърите на членовете на АКБ за установяване на добро сътрудничество, повишаване на конкурентоспособността чрез общи предизвикателства и трансфер на добри практики.

Общите предизвикателства, които идентифицирахме, доведоха до няколко инициативи, а именно:

  • Дни на кариерата;
  • Посещения на заводи;
  • Уеб базирана платформа за ЧР.

 

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.