Проекти

 

2                                                      3

СДРУЖЕНИЕ “АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ” ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

През месец юни 2022 г. СДРУЖЕНИЕ “АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ” приключи успешно Европейски проект с BG16RFOP002-1.016-0009-C01 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ”, благодарение на предоставена БФП по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“. Проектните дейности са изпълнени в гр.София, гр.Самоков и гр.Враца.

Обща стойност на проекта е 2 225 524.83 лв., от които 1 272 314.97 лв. европейско и 224 526.17 лв. национално съфинансиране.

Изпълнението на проекта способства за създаване на иновационна инфраструктура в подкрепа на АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ. Дейностите предвиждат съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит.

Обща цел на проекта: създаване на иновационна инфраструктура в подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, посредством изграждане на специфична мрежи от взаимосвързани ресурси за трансфер на технологии, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията в клъстера и други външни организации.

Специфични цели:

– Обмен и предоставяне на информация и данни за научни и технически дейности, развитие, практики и резултати за развойна дейност, разработване на иновации, програмни политики и планове, включително трансфер на технологии;

– Провеждане на обучения и обмен на информация по съгласувани теми в областите на „Индустрия 4.0“ – Обмен и предоставяне на образци, материали, оборудване (инструменти и компоненти) за експерименти и изпитвания;

– Реализирането на съвместни проучвания, проекти или експерименти, включително съвместното им проектиране, подготовка и осъществяване;

– Създаване на връзки между страните.

При изпълнението на проекта са реализирани следните основни дейности:

– Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества;

– Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау).

 

3                                                             2

СДРУЖЕНИЕ “АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ” ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 

На 22 юни 2020 г.  Сдружение АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0009-C01 с Министерството на икономиката и стартира изпълнението на Европейски проект „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ” по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“. Проектните дейности ще се изпълняват в гр. Враца, гр. Самоков и гр. София и предвиждат съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит. Изпълнението на проекта ще способства за създаване на иновационна инфраструктура в подкрепа на АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ.

Обща стойност на проекта е 2 225 524.83 лв., от които 1 272 314.97 лв. европейско и 224 526.17 лв. национално съфинансиране. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 67.26 % от общата стойност на проекта.

Обща цел на проекта: създаване на иновационна инфраструктура в подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, посредством изграждане на специфична мрежи от взаимосвързани ресурси за трансфер на технологии, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията в клъстера и други външни организации.

Специфични цели:

– Обмен и предоставяне на информация и данни за научни и технически дейности, развитие, практики и резултати за развойна дейност, разработване на иновации, програмни политики и планове, включително трансфер на технологии;

– Провеждане на обучения и обмен на информация по съгласувани теми в областите на „Индустрия 4.0“ – Обмен и предоставяне на образци, материали, оборудване (инструменти и компоненти) за експерименти и изпитвания;

– Реализирането на съвместни проучвания, проекти или експерименти, включително съвместното им проектиране, подготовка и осъществяване;

– Създаване на връзки между страните.

Очаквани резултати са:

– Разработване, внедряване и разпространение на иновации;

– Укрепване и обновяване на иновационната дейност;

– Дигитализация и роботизация на индустриални процеси;

– Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ВИЗИРА ОБЛАСТТА НА МЕХАТРОНИКАТА И ЧИСТИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Основа на проекта са изследвания, разработване и внедряването на кибер-физични системи (CPS) в индустрията и дигитализация на производството в контекста на концепцията „Индустрии 4.0“.

В CPS се включват: вградени системи, производствени, логистични, инженерингови, координационни и управленски процеси, както и интернет услуги, които с помощта на сензори събират физически данни и взаимодействат на физични процеси с помощта на цифрови мрежи, свързани една с друга. Те могат да използват налични данни и услуги, както и мулти моделни интерфейси човек-машина.

Основен фокус е поставен върху процесните иновации, (компонентите/подсистемите/ на кибер системите), данните и услугите които могат качествено да променят бъдещите производствени и управленски процеси.

Цел на кибер физичната лаборатория, предмет на проекта е да се изследват възможностите за интеграция на системни производствени технологии и интелигентните производствени процеси към нови технологични решения.

ПРОЕКТЪТ Е ОРИЕНТИРАН КЪМ ИНДУСТРИАЛНИ КИБЕР-ФИЗИЧЕСКИ СИТЕМИ:

1.Към кибер физичните системи се отнасят физически механични комплекси с ИТ системи, хардуерни и софтуерни цифрови компоненти с механични или електронни части, които могат автономно да комуникират помежду си.

 1. Кибер – физически системи са „интелигентни системи, които обхващат хардуер и софтуер, както и ефективно интегрирани физически компоненти, които взаимодействат тясно помежду си за да отразяват промяната в състоянието на реалния свят.
 2. Кибер-физически системи ката отворени социално-техническа системи и позволяващи извърщването на редица нови функции, услуги и свойства. Затова една от най-важните задачи в областта на проектирането, разработване и управление на кибер-физически системи е въпроса на съвместната работа на кибер-физическата системи и човека.
 3. Проектът реализира иновативно решение в основата на което е развитието на производството и по-специално в следните области:

– Интелигентно производство (“умно” производство)

– Интелигентни инфраструктури и “интелигентни” мрежи, интелигентни сгради и инфраструктура, интелигентни транспортни обекти;

– Мобилни модулни системи, комплексност на взаимодействията, надеждна интеграция на стандартни компоненти и сигурност.

Концепцията на проекта реализира иновативно решение за интелигентно индустриално производство чрез интеграция на интелигентни производствени системи и мощности и интелигентни производствени процеси.

Платформата „Индустрия 4.0“, предмет на проекта разглежда индустриална среда, в която хора, машини, оборудване, логистични системи и продукти комуникират и взаимодействат директно, формирайки кибер-физични системи.

Проектът визира четири основни принципа, водещи до устойчиви модели за развитие на клъстера:

– Оперативна съвместимост – способността на машини, устройства, сензори и хора да се свързват и комуникират помежду чрез интернет (Internet of Things – IoT );

– Виртуализация – създаване на виртуални копия на физическото производство, чрез използване на данни от сензори във виртуални и симулационни модели;

– Техническа асистенция в два аспекта: информационен и физически.

Информационния аспект се отнася до създаване на помощни системи, подпомагащи спешно (в реално време) взимане на решения, подкрепени информационнo чрез събрана, обработена и визуализирана информация.

Физическия аспект се отнася до създаване на киберфизични системи за физическо подпомагане на оператора при извършване на опасни или изморителни физически дейности;

– Децентрализация – способността на кибер-физическите системи да взимат автономни решения и да извършват съответни автоматизирани дейности.

Изпълнението на проекта и изграждането на кибер-физична инфраструктура ще позволи дигитализация и роботизация на индустриални процеси в АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ. Новите решения визират възможността за управление, посредством (RP) решения на (MES)системи и производства с пространствено разпределени ресурси.

Изпълнението на проектните дейности ще позволи на АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ да инициира и реализира бъдещи проекти и иновативни дейности, чрез които ще се осигури устойчивост и надграждане на резултатите от реализирането на настоящия проект.

 

___________________________________________________________www.eufunds.bg_________________________________________________________

 

Проект  BG16RFOP002-1.016-0009-C01РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

 

DonauMotor – Automotive Industry as Engine of Innovation in the Danube Region. Supercluster for improving the competitiveness and expanding the manufacturing industry

Objective

 • Main goal is to initiate an Automotive Supercluster “DonauMotor” improving the competitiveness and expanding the manufacturing industry within the Danube Region
 • Increasing R&D investment of enterprises up to 3% of GDP within the countries especially on the lower stream
 • Enabling the Danube Region to become the European technology axis of Best Practice

Benefit

 • Improvement of the overall economic situation in the Region through higher demand of people, machines and material
 • Development of new small and medium-sized enterprises (SME)
 • Increasing the potential of innovations and economic performance
 • Contribution to increase the European stability

First International Automotive Conference in Bulgaria

From 8 till 10 October, 2013 Automotive Cluster Bulgaria (ACB) organized the First International Automotive Conference in Sofia with the participation of 250 to 300 international representatives from the automotive sector. The Conference had 3 pillars:

 • 1. Top Managers of OEMs and Tier 1 reported on production strategies in Western and Eastern Europe and highlighted why it is important also for Tier 2 and Tier 3 to be present in one of the Eastern European countries.
 • 2. Members of Automotive Cluster Bulgaria reported on their experiences in developing and manufacturing parts or in setting-up sales facilities and service features in Bulgaria. Many of the ACB members have facilities in several Eastern European locations and pointed out the advantages of Bulgaria in comparison to other countries.
 • 3. The Future of the Automotive Industry in Bulgaria
  • a) Auto Park Bulgaria:
   • A project sponsored and realized by private investors, the Government of Bulgaria; funding opportunity within EU Strategy for the Danube Region
   • An outline of Gefco’s experience with regard to the realization of Auto Park Kaluga in Russia
  • b) Why Automotives invest in Bulgaria
  • c) Electromobility

Parallel with the conference Automotive Cluster Bulgaria (ACB) organized an exhibition to show the products developed and produced by the automotive industry in Bulgaria. Bulgarian universities showed innovative research projects.

If you would like to learn more about the conference, please visit the IACB website http://iacb2013.automotive.bg.

e-taxi-shuttle

A project of the Technical University in Sofia and Leschke Design under the patronage of Automotive Cluster Bulgaria in close cooperation with S Media Team, which is sponsored by Mercedes-Benz, Brabus and Balkan Star. The aim of the project is development of a moving prototype, enabling the production of a wide range of electric vehicles. The platform will integrate all necessary technical components like batteries, electric motors or in-wheel motors, navigation equipment, etc. The idea is a creation of an automobile based on an “e-taxi” module principle as well as additional modifications that would be suitable for cities.

Auto Park Bulgaria

A project sponsored and realized by private investors and automotive companies, the government of Bulgaria and the government of Baden-Württemberg; funding opportunity within EU Strategy for the Danube Region. The objective of the project is realization of the ACB vision, and namely: set-up of automotive industry in Bulgaria.

Government and administration

 • data base “responsibilities / contact persons”
 • economic system (e.g. tax, VAT refund, incentives, infrastructure, energy, public transport)
 • approval processes, buying process of land / real estates from the state / town
 • other

Automotive Test Center

 • set-up of a training center for professional drivers
 • development of a test center for automotive suppliers (in close cooperation with Sofia Tech Park)
 • race track
 • event center
 • other

Concept and realization of education centers for middle managers

Phase 1: Definition of a concept together with an international provider of training centers, the government, companies who have developed training facilities in Bulgaria (e.g. Lufthansa Technik, Liebherr, Festo, Siemens) and associations (in close cooperation with the German Chamber in Sofia)

Best practice human resources

Process of recruitment, training concepts, transportation of employees (bus shuttle), hands-on training for national / international students, shift systems, payment models

Best practice quality management

Structure / organization, 0-ppm strategy, training, visualization, auditing

Best practice logistics

External transport, release order systems, internal transport / e.g. Kanban, structure / organization

Sofia Tech Park

The ACB presented a proposal to Sofia Tech Park for building of testing and prototyping facilities for the automotive industry (e.g. Crash Test Center, CNC milling machine for prototypes etc.)

Evaluation of subsidy programs

Focus: ACB members

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.