The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

CEAGA бе домакин на второто проучване на EACN, фокусирано върху предприемачеството и умения 4.0

12/08/2020

Второто виртуално проучване, организирано от Galician Automotive Cluster (CEAGA), се състоя на 30 юли. Целта беше споделянето на добри практики между клъстерите и идентифициране на възможности за сътрудничество. Събитието бе.. Read more

Първото виртуално обучение на EACN сподели добри практики от Индустрия 4.0

23/07/2020

Първото виртуално обучение на EACN се проведе на 10 юли. Събитието бе организирано от Аутомотив Клъстер България. То е част от планирани дейности в рамките на инициативата на EACN за.. Read more

Партньорите от EACN се срещнаха с Европейския Клъстерен Алианс

16/06/2020

На 2 юни няколко члена на EACN се включиха в срещата „Анализ на прекъсванията в мобилността – автомобилна екосистема“, организирана от Европейския Клъстерен Алианс (ЕКА) с подкрепата на Европейската комисия… Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.