The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

В Мюлуз се проведе втора бизнес среща в рамките на EACN

21/02/2020

Второто бизнес събитие по проекта EACN се проведе в Мюлуз, Франция между 4 и 6 февруари 2020. Темата му беше „Гъвкавост на производствените процеси“, а организатор стана PVF (Pôle Véhicule.. Read more

Аутомотив Клъстер България връчи първите награди на автомобилната индустрия

16/01/2020

На 14 януари в София Тех Парк, иновационен форум „Джон Атанасов“, се проведе годишната Гала на Аутомотив Клъстер България. За първи път бяха връчени годишни награди на автомобилната индустрия в.. Read more

Учреден бе „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България

09/01/2020

На 8 януари в София официално бе учреден „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България. Регионалният иновационен център представлява сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на регионалния капацитет.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.