The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

Дискусия “Да! на българското автомобилостроене” се проведе успешно в София

17/07/2018

Аутомотив Клъстер България и вестник „Стандарт“ организираха в партньорство с Асоциацията на индустриалния капитал в България дискусията „Да! На българското автомобилостроене“. В рамките ѝ стана ясно, че до 3-4 години.. Read more

AUTOMOTIVE FORUM & EXPO 2018 SOFIA ВОДИ СВЕТОВНИЯ АВТОМОБИЛЕН ЕЛИТ В БЪЛГАРИЯ

16/05/2018

От 18 до 21 октомври 2018 най-мащабното автомобилно събитие за годината у нас ще привлече топ мениджъри от автомобилната индустрията и най-новите технологии в Интер Експо Център, част от календара.. Read more

Покана на изследване по проекта GIVE

27/03/2018

Green ICT Development – проектът GIVE, подкрепен от Европейската комисия чрез програмата COSME (2014-2020), представя първата важна обща дейност по проекта. Проектът е базиран на междуклъстерно, трансгранично и трансрегионално партньорство.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.