The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

В Барселона се проведе първото свързващо събитие по проекта EACN

15/10/2019

Първото свързващо събитие по инициативата EACN се проведе в Барселона на 1 и 2 октомври 2019. Тези събития се опитват да свържат малки и средни предприятия от различни райони на.. Read more

Отворено е ранното записване за CEE Automotive Forum в Будапеща (20-21 ноември)

11/10/2019

Шестият годишен Аутомотив форум за страните от Централна и Източна Европа ще се състои на 20-21 ноември в Будапеща. Събитието представлява уникална възможност да се срещнете с множество индустриални лидери.. Read more

Програма за “Бъдещето сега”

25/09/2019

Свалете програмата от тук: The Future Today Agenda 26-27.09.2019

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.