The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

The ACB currently boasts 44 nationally and internationally renowned member companies which employ over 22,000 people in Bulgaria and over 665,000 worldwide.

Аутомотив Клъстер България избра нов Борд на директорите. Президентът Плевнелиев бе приет за член

30/11/2017

- Президентът Росен Плевнелиев влиза в Управителния съвет на клъстера – През 2018 се готвят серия от инициативи за привличането на голям автомобилен производител – Управителният съвет се разширява с.. Read more

Подписан бе меморандум за сътрудничество между Аутомотив Клъстер България и Crescendo Worldwide

08/11/2017

На 6 ноември 2017 Аутомотив Клъстер България и Crescendo Worldwide подписаха меморандум за сътрудничество и насърчаване на двустранните отношения за търговия и инвестиции между Република България и Република Индия. Двете организации си поставят съвместна.. Read more

Подписан бе меморандум за сътрудничество между Aутомотив Клъстер България и LKW WALTER

11/10/2017

Събитието се състоя по време на националната среща на фирмите от автомобилния бранш, организирана от АКБ Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017) и представители на изпълнителната власт взеха участие.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.