The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

Партньорите от EACN се срещнаха с Европейския Клъстерен Алианс

16/06/2020

На 2 юни няколко члена на EACN се включиха в срещата „Анализ на прекъсванията в мобилността – автомобилна екосистема“, организирана от Европейския Клъстерен Алианс (ЕКА) с подкрепата на Европейската комисия… Read more

EACN: Набиране за експерти

11/06/2020

Европейската автомобилна индустрия днес се изправя пред няколко предизвикателства, които принуждават компаниите, особено малките и средни предприятия, да подобряват и развиват производствените си процеси, за да си осигурят конкурентоспособност и.. Read more

Третото B2B събитие от проекта EACN се проведе в Белград

26/05/2020

Третото обединяващо събитие по проекта EACN се състоя между 4 и 6 март 2020 в Белград, Сърбия, като фокусът бе върху „Виртуализацията на производствените процеси“. Събитието бе организирано от Сръбския.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.