Защо България

Политическа и бизнес стабилност

 • България е член на Европейския съюз, НАТО и СТО.
 • Стабилността на валутата се поддържа от валутния борд, който фиксира българската валута към еврото на ниво от 1.96.
 • България има един от най-ниските държавни дългове в Европейския съюз (18,9% от БВП) и един от най-ниските бюджетни дефицити (-1,5%) през 2013 г.

Ниски разходи за правене на бизнес

 • България има най-благоприятният данъчен режим в Европа. Корпоративният подоходен данък е 10%, най-ниският в ЕС. ДДФЛ е 10%. Инвеститорите в райони с висока безработица могат да се възползват от 0% корпоративен данък.
 • 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над € 5 милиона, които създават най-малко 50 работни места.
 • 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения
 • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС)
 • България има едно от най-конкурентните нива на работна заплата в Централна и Източна Европа.
 • Конкурентни цени за наем на офис и ниски разходи за комунални услуги. Цената на електроенергия за промишлени потребители е 70% от средната за ЕС.

Стратегическото местоположение

Разположена в сърцето на Балканския полуостров, България е стратегически логистичен център. Транспортирането на стоки се извършва посредством

 • Пет паневропейски коридора (IV, VII, VIII, IX, X), преминаващи през територията на страната.
 • Четири големи летища: София, Пловдив, Варна и Бургас
 • Две основни морски пристанища: Варна и Бургас
 • Многобройни пристанища по река Дунав

 Достъп до пазари

 Географското положение на България й осигурява директен достъп до следните основни пазари:

 • Европейски съюз – нулево мито за пазар с население от 500 милиона
 • ОНД – все още неразработен пазар с голям потенциал
 • Турция – нулево мито за пазар на близо 80 милиона жители
 • Близък Изток – пазар с висока покупателна способност
 • Северна Африка

Човешки ресурси

 • Работната сила е добре образована, висококвалифицирана и многоезична.
 • 62,2% от общото население е в трудоспособна възраст (ок. 4,6 милиона).
 • 60 000 студенти годишно завършват 51 университета.
 • 98% от гимназистите изучават един чужд език (обикновено английски), а 73% и втори (предимно немски, френски, испански, руски).
 • 94% от училищата имат достъп до Интернет.

Източник: Българска агенция за инвестиции (БАИ)

 

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.