Geschäftspartner

Electric Vehicles Industrial Cluster

www.emic-bg.org

ACB is a member of the Association of Business Clusters

www.abclusters.org

 

Serbian Automotive Cluster

www.acserbia.org.rs

BEST Sofia

www.bestsofia.org

AMZ Sachsen

www.amz-sachsen.de

TLL Media Ltd.

ER

www.tllmedia.bg

FMEAplus Akademie GmbH

Logo selbst 50pz

www.fmeaplus.de/en/start/

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.