Concept and realization of education centers for middle managers

Phase 1: Definition of a concept together with an international provider of training centers, the government, companies who have developed training facilities in Bulgaria (e.g. Lufthansa Technik, Liebherr, Festo, Siemens) and associations (in close cooperation with the German Chamber in Sofia)

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.