Media Partners

Auto Bild logo

 

 

TopGear Logo

 

 

Economy

logo_insmarket

IndustryInfo_logo_B_O

logo CW

IDG-bg-blue
logo_CROSS_jpg
b2b_media_Logo_Black_2013
Logo_JobTiger
MAN_BE_Logo_SS_STK_MC_RGB
HR_cafe_Bulgaria_Logo_small
ER

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.