Kontakt

Automotive Cluster Bulgaria

Sofia Tech Park, Gebäude Incubator, Boul. Tzarigradsko Chaussee 111B, Etage 3, Büro 3.06

Tel. +359 877 444 768

E-mail: office@automotive.bg

Website: www.automotive.bg

 

Project and Event Manager:

Miglena Miteva

Tel. +359 896 901 001

E-mail: miglena.miteva@automotive.bg 

 

CEO & Vorstandsmitglied:

arch. Lyubomir Stanislavov

Tel. +359 894 915 555

E-mail: lubo.stanislavov@automotive.bg

 

 

Kommunikationsmanager:

Ivan Voykov

Tel. +359 877 444 532

E-mail: ivan.voykov@automotive.bg

 

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.