Management

1

Ivan Mihaylov

Chairman of the Board of Directors

Visteon Electronics Bulgaria EOOD

Lyubomir Stanislavov

CEO und Mitglied des Board of Directors

Automotive Cluster Bulgaria

lubo.stanislavov@automotive.bg

milen raikov

Milen Raikov

Mitglied des Board of Directors

EY (Ernst & Young) Bulgaria EOOD

Plamen Mitev

Mitglied des Board of Directors

Balkan Star Automotive EOOD

savina_konstantinova

 

Savina Konstantinova

Mitglied des Board of Directors

Industrial Commerce EOOD

Stefan-Ivanov-Festo

Stefan Ivanov

Mitglied des Board of Directors

FESTO EOOD

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.