e-taxi shuttle

A project of the Technical University in Sofia and Leschke Design under the patronage of Automotive Cluster Bulgaria, which is sponsored by Mercedes-Benz, Brabus and Balkan Star. The aim of the project is development of a moving prototype, enabling the production of a wide range of electric vehicles. The platform will integrate all necessary technical components like batteries, electric motors or in-wheel motors, navigation equipment, etc. The idea is a creation of an automobile based on an “e-taxi” module principle as well as additional modifications that would be suitable for cities.

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.