Job Offers

ОБЯВА (дата на публикуване: 22 Юли 2021):

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.016-0009-C01 “РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ търси да назначи по трудов договор на осемчасов работен ден, с месторабота в гр. Враца, следните експерти:

ЕКСПЕРТ 1

Експерт разработчик и внедрител на комплексни информационни системи за управление на бизнеса на база ERP и MES системи

Функции (отговорности и задължения) по проекта:

• Определяне и редактиране на работните процеси на поръчките и плановете за обработка

• Прочитане на поръчки и актуализиране на състоянието

• Сортиране на линии за поръчка

• Разпределения на стоки към поръчката

• Създаване на образец на материали, вкл. графика на детайла

• Добавяне машини, вкл. консумация на енергия

• Добавяне складови данни и буфери за материали

• Добавяне и управление на клиентски данни

• Генериране на OEE, SPC и доклади за неизправност, вкл. Графики

Образование /квалификация/ : Висше образование в една от следните области:

• Автоматика, информационна и управляваща техника

• Дигитални индустриални технологии

• Електроника

• Индустриално инженерство

• Информатика и софтуерни науки

• Информационни технологии в индустрията

• Компютърно и софтуерно инженерство

• Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето

• Мехатроника и информационна техника

• Приложна математика и информатика

• Приложна физика и компютърно моделиране

Професионален опит: минимум 1 година

Период на заетост по проекта (брой месеци) – 10 месеца

Часова заетост по проекта – 8 часа дневно

Работна заплата, с включени здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден – 3 000 лева на месечно.

ЕКСПЕРТ 2

Експерт софтуерна интеграция

Функции (отговорности и задължения) по проекта:

Интегриране на индустриална, разработваща платформа обединяваща инструменти за симулация, моделиране и програмиране. Работа с:

• библиотека за модели;

• мрежови лицензи;

• създаване на симулационни модели;

• библиотека за модели на мрежови производствени системи и съответната симулационна програма.

• използване на различни програмни езици и системи за разработване на програма за управление (C / C ++, JAVA, .Net/ LabVIEW и MATLAB / Simulink )

Образование /квалификация/ : Висше образование в една от следните области:

• Автоматика, информационна и управляваща техника

• Дигитални индустриални технологии

• Електроника

• Индустриално инженерство

• Информатика и софтуерни науки

• Информационни технологии в индустрията

• Компютърно и софтуерно инженерство

• Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето

• Мехатроника и информационна техника

• Приложна математика и информатика

• Приложна физика и компютърно моделиране

Професионален опит: минимум 1 година

Период на заетост по проекта (брой месеци) – 10 месеца

Часова заетост по проекта – 8 часа дневно

Работна заплата, с включени здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден – 3 000 лева на месечно.

ЕКСПЕРТ 3

Експерт софтуерна интеграция

Функции (отговорности и задължения) по проекта:

Интегриране на индустриална, разработваща платформа обединяваща инструменти за симулация, моделиране и програмиране. Работа с:

• библиотека за модели;

• мрежови лицензи;

• създаване на симулационни модели;

• библиотека за модели на мрежови производствени системи и съответната симулационна програма.

• използване на различни програмни езици и системи за разработване на програма за управление (C / C ++, JAVA, .Net/ LabVIEW и MATLAB / Simulink )

Образование /квалификация/ : Висше образование в една от следните области:

• Автоматика, информационна и управляваща техника

• Дигитални индустриални технологии

• Електроника

• Индустриално инженерство

• Информатика и софтуерни науки

• Информационни технологии в индустрията

• Компютърно и софтуерно инженерство

• Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето

• Мехатроника и информационна техника

• Приложна математика и информатика

• Приложна физика и компютърно моделиране

Професионален опит: минимум 1 година

Период на заетост по проекта (брой месеци) – 10 месеца

Часова заетост по проекта – 8 часа дневно

Работна заплата, с включени здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден – 3 000 лева на месечно.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята професионална автобиография на Е-mail: automotivclbg.project@gmail.com, в която следва да посочите минимумът категории лични данни за съответната позиция: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни / управленски, професионални и други умения и документи, доказващи съответния опит и квалификация.

Крайна дата за подаване на предложения: 30.07.2021 г.

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.