News

Automotive Cluster Bulgaria with positive news about the Bulgarian automotive industry development

Posted on February 8th, 2018 · Posted in News

Министърът на икономиката г-н Емил Караниколов обеща 120 млн. лв. инвестиции в инфраструктура с цел подпомагане на автомобилните компании и активна подкрепа за автомобилния бизнес в България Visteon и Daimler с дебют на.. Read more

Automotive Cluster Bulgaria February 8 2018 Agenda

Posted on February 7th, 2018 · Posted in News

        Click here to open the ACB agenda for the event  

Automotive Cluster Bulgaria has chosen a new Board of directors. President Plevneliev is also a member

Posted on November 30th, 2017 · Posted in News

- President Rosen Plevneliev enters the Cluster Management Board – In 2018, a series of initiatives are being developed to attract a large car manufacturer – The Management Board is.. Read more

Crescendo and ACB

A memorandum of cooperation was signed between Automotive Cluster Bulgaria and Crescendo Worldwide

Posted on November 8th, 2017 · Posted in News

On November 6 2017 Automotive Cluster Bulgaria and Crescendo Worldwide signed a Memorandum of Cooperation and stimulating of bilateral trade and investment relations between the Republic of Bulgaria and the.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.