News

ScaleFocus Joins Automotive Cluster Bulgaria

Posted on May 8th, 2019 in News

Automotive Cluster Bulgaria has the pleasure to announce its new member – ScaleFocus. This step came as a result of ScaleFocus’ eagerness to enter into the automotive market even more. ACB is looking forward.. Read more

Automotive Survey 2017

Posted on April 24th, 2019 in News

Проучване на аутомотив индустрията 2017  

Automotive Cluster Bulgaria and Confindustria Bulgaria organize Design Day

Posted on March 1st, 2019 in News

Automotive Cluster Bulgaria and Confindustria Bulgaria organize together the celebration of the Design day for the third time in Bulgaria. The event will be held on March 19, 2019, in.. Read more

B2B event in the framework of Green Ict deVElopment project: 22. February 2019, Tirana, Albania

Posted on January 16th, 2019 in News

We are glad to invite you to the second B2B event within the frame work of Green Ict deVElopment (GIVE) project. Cluster organizations and SMEs from Albania, Bulgaria, FYR Macedonia,.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.