The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

Второ заседание на Управителния комитет на EACN се проведе в Мюлуз

06/11/2019

В края на октомври 2019 партньорите от проекта EACN се срещнаха в Мюлуз, Франция, за да проведат втората среща на Управителния комитет и редовната си месечна среща. По време на.. Read more

Ще бъде създадена Академия за дуално образование с водещи партньори ACB, ТУ София и Европейската фондация за образование, Щутгарт

28/10/2019

Съжаляваме, но съдържанието не е достъпно на български.

В Барселона се проведе първото свързващо събитие по проекта EACN

15/10/2019

Първото свързващо събитие по инициативата EACN се проведе в Барселона на 1 и 2 октомври 2019. Тези събития се опитват да свържат малки и средни предприятия от различни райони на.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.